Türkiye'nin 1 Numaralı Sağlık Platformu
info@sagliklidunya.com

Lenf Nodu Hastaliklari


Lenf Nodu Hastaliklari

LENF NODU HASTALIKLARI

Çocuklardaki servikal kitlelerin çogu ya konjenital lezyonlardir. (Tiroglossal duktus veya Brankiyal yarik orijinli) yada büyümüs lenf bezleridir.
Çocuklarda klinik olarak palpe edilebilen servikal lenfadenopati oldukça sik görülür. Saglik durumu iyi olan çocuklarin yaklasik % 28 – 55 inde servikal LAP görülür.
Her ne kadar infeksiyona bagli reaktif hiperplazi en sik nedense de, antibiyotik tedavisine yanit alinamayan olgularda akla malignite gelmelidir.
Bas ve boyunun bölgesel lebf nodu gruplari :
Submental
Submandibular
Süperfisyel parotis
Retro – Aurikular
Oksipital
Jugulodigastrik
Yüzeyel servikal
Derin servikal.
Yüz ve orofarenks esas olarak :
- Preaurikular
- Submandibular
- Submental gruplara drene olur.
Posterior kafa derisi oksipital gruba drene olur.
Agiz , dil , tonsil , orofarinks ve nazofarinks ? Anterior servikal nodlarin yüzeyel ve derin zincirlerine drene olurlar.
Servikal lenf nodlarini siniflamak için bir klasifikasyon sistemi Shah ve arkadaslari tarafindan gelistirilmistir.

SHAH KLASIFIKASYONU :
Level I : Submental üçgenin nodlari
Level II : Internal juguler zincirin üst 1 / 3 ü.
Level III : Internal juguler zincirin orta 1 / 3 ü
Level IV : Internal juguler zincirin alt 1 / 3 ü
Level V : Posterior servikal üçgen nodlari.
Level VI : Trakeoözofagiyal groove nodlari.
Level VII : Süperior mediastinal nodlar.

AKUT LENF ADENITLER
Akut, kendini sinirlayan inflamatuar lenf nodu büyümelerinin (servikal) en sik nedeni viral infeksiyonlardir. Viral infeksiyonlar genellikle bilateral servikal LAP nedenidir. Olgularin çogunda spontan rezolusyon görülür.
Akut süpüratif lenfadenit, tipik olarak penisiline dirençli stafilokok, grup A streptokok veya her ikisine birden bagli olarak olusan bakteriyel infeksiyonun sonucunda meydana gelir.
Lenfadenite yol açan stafilokok infeksiyonlari genellikle infantlarda siktir. Anaerobik bakteriler , Grup B streptokoklar ve Hemofilus influenza tip B ise daha az siklikta görülürler.
Çocuklar tipik olarak tek tarafli, hassas lenfadenopatiler ile prezente olurlar. Tutulan bölge orofarinksi drene eden submandibuler ve derin servikal lenf nodlaridir.
Komplike olmamis servikal lenfadenitlerdeki ilk tedavi ; ? - laktamaz dirençli bir antibiyotigi oral yoldan ampirik olarak 5 – 10 gün kullanmaktir.
Eger sistemik infeksiyon bulgulari ve sellülit varsa yada infeksiyon çok küçük bir çocukta ise intravenöz antibiyotik tedavisi daha uygun olacaktir. Antibiyotik tedavisine 72 saat içinde yanit alinmalidir.
USG ile boyun kitlelerinin solid ve kistik komponentleri ortaya konur. Sivi varligi cerrahi drenaj için bir endikasyondur. Sivinin aspirasyonu ve kültürü (FNA) spesifik antimikrobiyal tedaviye olanak verir. Aspire edilen sividan aerobik, anaerobik ve aside dirençli bakteriyel boya ve kültür yapilir. Tomografi ve manyetik rezonans gibi diger tanisal yöntemler çogunlukla gereksizdir. Tomografi bazi olgulardaki derin servikal abseleri gösterir.
Süpürasyona bagli olarak fluktasyon gelismesi durumunda açik insizyon ve drenaj ile tedavi yapilir.

ATIPIK MIKOBAKTERIYEL ADENITLER
Atipik mikobakterler artik mikobakteriyel lenfadenitlerin en sik nedeni olan ajanlardir. Bu atipik mikobakteriler :
M. Avium – Intracellulare
M. Scrofulaceum
M. Kansasii dir.
Tüberküloz adenitin aksine, atipik (nontüberküloz) mikobakteriyel adenitis, genellikle sistemik tutulum olmadan seyreden lokal infeksiyöz bir prosesdir. (özellikle immünitesi saglam olan hastalarda).
Dissemine hastalik ise genellikle immün yetmezlikli hastalarda görülür.
Atipik mikobakteriyel adenit bulasici degildir. Saglikli çocuklardaki giris kapisi orofarinkstir.
Atipik mikobakteriyal adenit genellikle 1 – 5 yas arasindaki küçük çocuklarda görülür. En sik klinik prezentasyon sekli submental veya submandibular lenf nodlarinin fokal unilateral tutulmasidir. Atipik mikobakterilerin tuttugu lenf nodu tipik olarak sert , az hassas palpasyonda lastik kivaminda ve fiksedir. Nadiren bu lezyonlar drene olan bir sinüs seklinde de prezante olurlar. Akciger grafisi tipik olarak normaldir. PPD veya eski tüberkülin (TINE) ile yapilan cilt testleri, çapraz reaksiyon nedeni ile , arada bir reaksiyon verirler. (Süpheli ; pozitif / negatif).
Artmis lenfosit üretiminin bir ürünü olan interferonun atipik mikobakteriyel lenf adenitli hastalarin kaninda tespiti tanida yardimcidir.
Fna ile aside dirençli bakteriler gösterilebilir ve kültüre edilebilirler.
Tüberküloz ve nontüberküloz adenitlerin preoperatif klinik ayirimlari güçtür.
Tüberküloz adenitlerinin aksine, atipik mikobakteriyel adenitler kemoterapiye yanit vermezler. Seçilen tedavileri primer cerrahi eksizyondur. Insizyon ve drenaj kontrendikedir.
Kronik, drene olan sinüs trakti ile sonuçlanir.
Yeterli sekilde lokal eksizyon uygualanan atipik mikobakteriyel adenitlerde, antitbc kemoterapisine veya hasta izolasyonuna gerek yoktur.

MIKOBAKTERIYEL ADENIT
Tüberküloz lenfadenit veya skrofula, gelismis ülkelerde hemen her zaman M. Tuberculosis nedeniyle olur. Sigir tüberkülozunun kontrolü öncesinde, tbc lenfadenitinin en önemli nedeni M. Bovis dir. Gelismis ülkelerde çig süt içilmesiyle ortaya çikar.
Insan tbc adeniti olan hastalarin anamnezinde siklikla bir tbc tasiyicisi ile temas söz konusudur. Fakat hastalarin çogunda akciger grafilerinde aktif hastalik yoktur.
Tüberküloz adenopati genellikle baska klinik belirti ve bulgular gösterir ;
- Güçlü pozitif PPD testi
- Hilar adenopati (Akc.)
- Apikal kalsifikasyon (akciger grafisinde).
Bu yüzden tbc adenitinin atipik tbc adenitinin aksine, sistemik bir hastaligin lokal manifestasyonudur.
Bir tüberküloz infeksiyonuna primer fokusu degildir. Klinik olarak tbc. Adenitli çocuklar genellikle yasça büyüktür. Genellikle bilateral hassas olmayan süpüratif lenfadenit söz konusudur. Servikalde posterior üçgen nodlari da tutulabilir.
Tgberkülin PPD deri testi çok güçlü sekilde pozitiftir. Nodal dokunun kültürü ve boyasinda aside dirençli mikobakteriler görülür.
PCR ile DNA amplifikasyonu sonucunda çok hizli tbc adeniti tanisi konabilir.
Negatif bir tüberkülin PPD testi tüberküloz adenit tanisini ekarte eder. Eger tanida çeliski varsa eksizyonel biyopsi alinir.
Insizyonel biyopsi, insziyon ve drenaj kontrendikedir. Kronik drene olan sinüs ile sonuçlanir.
Tüberküloz adenitis genel olarak medikal tedaviye olumlu yanit verir. Tedavide multiajan kemoterapi uygulanir.
Servikal tbc adenitinde 9 aylik izoniazid + rifampin tedavisi kullanilir. Ilk 2 ayda 3. bir ilaç (pirazinamid, streptomisin, etambutol) tedaviye eklenir.

KEDI TIRMIGI HASTALIGI
Kedi tirmigi hastaligi çocuklardaki sik görülen bir lenfadenit nedenidir. USA daki insidansi yilda 100.000 pediatrik hastada 9,3 dür. Olgularin hemen hepsinde kedi ile bir temas söz konusudur. Inokülasyon genellikle bir ekstremitede olur. Ekstremitenin drene oldugu lenf bezi grubunda adenit gelisir. (ingüinal, aksillar, epitroklear).
Benzer sekilde servikal lenfadenopati bas ve boyun bölgesinin tirmalanmasi sonucunda gelisir.
Günümüz mikrobiyolojik ve PCR teknigi ile Bartonella Henselae (Eski adi Rochalimae) isimli pleomorfik, gram negatif basil etken olarak gösterilmistir.
Ilk infeksiyon derideki giris yerinde olur. Inokülasyon yerinde ilk 3 – 5 gün içinde papül formasyonu söz konusudur. 1 – 2 hafta sonra bölgesel lenf bezi grubunda subakut lenfadenopati gelisir. Ates, halsizlik miyalji ve anoreksi gibi sistemik semptomlar siklikla bulunur.
Kedi tirmiginda olgularin % 75 i ekstremite de , % 25 i ise servikalde LAP ile basvururlar.
Tutlan lenf nodlarindaki Bartonellanin ; Wartin – Starry gümüs impregnasyon boyasi ile boyanmasi tani koydurur. Hastalik genellikle benign, kendini sinirlayan, 6 – 8 hafta içinde spesifik tedaviye gerek olmadan kendiliginden geçen bir hastaliktir. % 12 olguda ensefalit, oküloglandüler hastalik, siddetli sistemik hastalik söz konusudur. Eksizyonel biyopsi, tedavisidir.


Çocuk Sağlığı Konusuyla İlgili Diğer Makaleler
 • Üriner Diversiyon Undiversiyon 1
  ÜRINER DIVERSIYON – UNDIVERSIYON Çocuklarin ürolojik problemlerinin cerrahi tedavisi...

 • Biliyer Atrezi 3
  KOLANJIT En sik ve ciddi komplikasyondur. (%40 – 60) intestinal içerigin , Roux...

 • Çocuklarda Umbilikal Hastaliklar
  Embriyoloji : Intrauterin hayatin ilk bir kaç haftalik döneminde, embriyo ve iliskin yapilar su...

 • Rabdomyosarkom 2
  TANISAL ÇALISMALARIlk tanisal inceleme dikkatli bir fizik muayenedir. Tam kan ve biyokimya...

 • Tortikolis
  TORTIKOLISÇocuklarda tortikolisin nedenleri :Sternomastoid tmAnormal intrauterin pozisyonServikal...

 • Hirschsprung Hastaligi 4
  HIRSCHSPRUNG HASTALIGI VE CERRAHI TEKNIKLERDIGER DISMOTILITE BOZUKLUKLARI:Gastrointestinal...

 • Rotasyon Fiksasyon Anomalileri 2
  SINIFLANDIRMA1- Nonrotasyon :Evre – I. Evre (6.hafta) (Midgut SMA üzerinde uzar)Klinik...

 • Peritoneal Drenaj 1
  PERITONEAL DRENAJEin , Marshall ve Girvan (1977) ; barsak perforasyonu olan genel durumu çok...

 • Rabdomyosarkom 3
  TEDAVICerrahiKemoterapi Radyoterapi CERRAHIRMS un cerrahi tedavisinde primer tümörün ve onu...

 • Anorektal Malformasyonlar 2
  EK ANOMALILERImperfore anüslü bebeklerin çogunda organ sistemlerine ait ek anomali söz...